Τηλέφωνο: 2109530915
Κινητό: 6936645959

Ασφάλιση πιστώσεων

 Η ασφάλιση των πιστώσεων έχει σαν αντικείμενο την κάλυψη του κινδύνου απώλειας της πίστωσης που έχει χορηγήσει μια επιχείρηση στους πελάτες της. Καλύπτει ουσιαστικά τον κίνδυνο μη πληρωμής, από τους πελάτες μιας επιχείρησης, των υποχρεώσεων τους, από την αγορά εμπορευμάτων και υπηρεσιών.

Αποζημιώνει τους ασφαλιζόμενους σε  περίπτωση «αποδεδειγμένης αφερεγγυότητας», που συμβαίνει όταν ο αγοραστής πτωχεύσει ή όταν έλθει σε δικαστικό ή εξωδικαστικό διακανονισμό με τους πιστωτές του. Επίσης όταν παρατηρείται «καθυστερημένη πληρωμή», δηλαδή  όταν ο αγοραστής καθυστερεί την πληρωμή των υποχρεώσεων του στον ασφαλισμένο, μετά τη λήξη της αρχικής διάρκειας πίστωσης. 

Ζητήστε προσφορά