Τηλέφωνο: 2109530915
Κινητό: 6936645959

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Καλύπτει την εκ του Νόμου Αστική Ευθύνη για αδικοπραξίες που προέρχονται από κάθε προσωπική, επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα του ασφαλισμένου αναφορικά με Σωματικές Βλάβες/Θάνατο (περιλαμβάνεται η Ψυχική Οδύνη/Ηθική Βλάβη) ή/και Υλικές Ζημιές (καταστροφή, αλλοίωση κλπ. περιουσιακού στοιχείου) που θα προκληθούν σε Τρίτους από υπαίτια πράξη ή παράλειψη από αμέλεια (αδικοπραξία) του ασφαλισμένου και των προστεθέντων του. 

Οι ευθύνες που καλύπτονται είναι:

 • Γενική Αστική Ευθύνη & ΕργοδοτικήΕυθύνη Επαγγελματικών Χώρων & Εγκαταστάσεων.
 • Γενική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών Χώρων (Κατοικιών κ.λπ.).
 • Ευθύνη Οικογενειάρχη ή Προσωπική.
 • Ευθύνη Προϊόντος.
 • Επαγγελματική Ευθύνη.

Είναι απαραίτητη για τους:

 • Ιατρών, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων 
 • Δικηγόρων, Λογιστών, Ορκωτών Ελεγκτών,
 • Αρχιτεκτόνων, Πολιτικών Μηχανικών, Μελετητών,
 • Διοργανωτών Τουριστικών Ταξιδίων (Tour Operators),
 • Ευθύνης Κατασκευαστών, Εργολάβων.
 • Παραϊατρικών Επαγγελμάτων, Φαρμακοποιών κ.λπ.

Ζητήστε προσφορά